Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy

ZAPISY NA BIEGI

Regulamin Biegu charytatywnego „OstroBiec po szczęście”


I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Biegu charytatywnego „Ostrobiec po szczęście” (zwanego dalej „biegiem”) jest Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec”
Patronat:
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński
Starosta Powiatu Ostrowieckiego Marzena Dębniak
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

II. CEL
1. Popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy ruchu.
2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
3. Zbiórka pieniędzy na terapie dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 19 maja 2019 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w pobliskich lasach.
2. Program szczegółowy
8: 00 - otwarcie biura zawodów (namiot na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin”)
10: 00 - zamknięcie biura zawodów
10: 30 - start biegu wspólnego o dystansie 1 km
11: 00 - start biegu głównego o dystansie 10 km oraz marszu nordic walking na 3,5 km
12: 45 - dekoracja zwycięzców
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin
4. Długość trasy:
Bieg Wspólny ok. 1 km wokół stawów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin. Limit czasu 20 minut.
Bieg Główny 10 km: okrążenie wokół stawów i drogi leśne. Limit czasu 1h30 min.
Marsz nordic walking około 3,5 km: okrążenie wokół stawów i drogi leśne. Limit czasu 1h30 min.
5. Brak pomiaru czasu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Bieg wspólny 1km:
1. W biegu mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim musi być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika,
3. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
Bieg główny 10km:
1. W biegu mogą wziąć udział wszyscy powyżej 14 roku życia.
3. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
5. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
Marsz nordic walking 3,5km:
1. W biegu mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim musi być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika
3. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
4. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do biegu na 10km oraz marszu nordic walking będą przyjmowane elektronicznie przez stronę internetową http: //ostrobiec.pl/zapisy jak również w dniu biegu w biurze zawodów,
2. Limit uczestników w biegu głównego wynosi 200 osób. Limit marszu – bez limitu. Bieg wspólny- bez limitu osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
3. Opłata startowa za udział w biegu głównym na 10km wynosi minimum 30 PLN i jest w całości przeznaczona na sfinansowanie terapii podopiecznych ZSS w Ostrowcu Świętokrzyskim
4. Opłata za marsz nordic walking 3,5km wynosi 20 zł i jest w całości przeznaczona na sfinansowanie terapii podopiecznych ZSS w Ostrowcu Świętokrzyskim
4. Opłata startowa za udział w biegu wspólnym wynosi minimum 5 zł i jest w całości przeznaczona na sfinansowanie terapii podopiecznych ZSS w Ostrowcu Świętokrzyskim
5. Opłata startowa uiszczana będzie do puszki w biurze zawodów i w całości przekazana na cel charytatywny. Organizator nie rozmienia pieniędzy, ani nie wydaje reszty.
5. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
6. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik biegu otrzymuje:
a. numer startowy,
b. oryginalny medal
c. posiłek regeneracyjny
d. ewentualne upominki od sponsorów i partnerów imprezy.

VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych
1. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin i będzie czynne w dniu zawodów od 8: 00 do 10:00.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Puchary dla najszybszych kobiet i mężczyzn na dystansie głównym
Puchary dla najszybszych kobiet i mężczyzn na dystansie nordic walking

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu charytatywnego „OstroBiec po szczęście”
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących biegu, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora

IX. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1.Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec”(Organizator imprezy) z siedzibę w Ostrowiec Świętokrzyski 27-400,os. Rosochy 92/53. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@ostrobiec.pl, telefonicznie pod numerem 728817716 lub pisemnie na adres siedziby.
2.Dane, które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:
przede wszystkim, aby wypełnić umowę, jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej Bieg charytatywny „OstroBiec po szczęście”.
• w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
• w celu dowodowym, archiwalnym,
• aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury
• aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
• aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
• w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
3.Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych –przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie
4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
5.Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych –ustawa o rachunkowości).
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy –uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

2018 OstroBiec.pl