Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy

ZAPISY NA BIEGI

Regulamin II Biegu WOŚP - Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy


I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem II Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” (zwanego dalej „biegiem”) jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec” oraz sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

II. CEL
1. Propagowanie akcji "Policz się z cukrzycą" oraz programów autorskich Fundacji WOŚP - Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" i Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2019 r. na terenie Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Program szczegółowy
8:30 - otwarcie biura zawodów (kino Etiuda)
10:00 - zamknięcie biura zawodów
10:00 - start biegów dla dzieci
10:30 - start biegu na 2 km
11:00 - start biegu na 5 km
Ok 12:30 - dekoracja zwycięzców.
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane przy wejściu do Parku Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
4. Długość trasy: ok 5 km lub ok. 2 km. Limit czasu 1 h.
5. Brak pomiaru czasu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu na 2 km mogą wziąć udział wszyscy bez ograniczeń wiekowych, zaś w biegu na 5 km osoby od 12 roku życia.
2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego w miejscu i w terminach określonych w pkt VI. Wzór zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu jest do pobrania na stronie internetowej www.bieg.wosp.org.pl. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
4. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane na stronie internetowej www.zapisy.ostrobiec.pl do 12 stycznia 2019, a w dniu biegu w biurze zawodów.
2. Limit uczestników 350.
3. Opłata startowa za udział w biegu wynosi minimum 20 PLN i jest w całości przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Opłata startowa będzie pobierana tylko w dniu zawodów, wrzucana bezpośrednio do puszki WOŚP. Prosimy o przynoszenie odliczonych pieniędzy. Nie wydajemy reszty!
4. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
a. numer startowy,
b. medal na mecie,
c. upominki od sponsorów i partnerów imprezy.

VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych
1. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Parku Miejskim w budynku Kina Etiuda i będzie czynne w dniu zawodów od 8:30 do 10:00.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Puchar dla pierwszej kobiety i pierwszego mężczyzny na mecie na obu dystansach.

VIII. BIEGI DLA DZIECI
1. Bieg Przedszkolaków – na dystansie około 100 m. (razem dziewczęta i chłopcy bez podziału na kategorie wiekowe).
2. Bieg dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych na dystansie około 300m (razem dziewczęta i chłopcy bez podziału na kategorie wiekowe).
3. Bieg dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych na dystansie około 500m (razem dziewczęta i chłopcy bez podziału na kategorie wiekowe).
4. Zgłoszeń do biegów dzieci należy dokonywać w Biurze Zawodów, w dniu imprezy, nie ma limitu zgłoszeń.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 1. Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się ratować”.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących biegu, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

2018 OstroBiec.pl