Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy

ZAPISY NA BIEGI

I Ostrowiecki Półmaraton Leśny - Regulamin


I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem imprezy o nazwie I Ostrowiecki Półmaraton Leśny ( czyli cyklu biegów; 21km, 7 km i Biegów dla dzieci zwanych dalej „biegiem”) jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec” .
Patronat:
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
Partnerzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyski
Gepard- elektroniczny system pomiaru czasu

II. CEL

1. Popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy ruchu.
2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 7 października 2018 r. na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego
2. Program szczegółowy
7:30 - otwarcie biura zawodów ( Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim)
9:30 - zamknięcie biura zawodów
10:00 – wspólny start dystansu 7 i 21 km
11:00 – start biegów dla dzieci
13:00- dekoracja zwycięzców
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na terenie PSP nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim
4. Długość trasy:
Bieg „Leśna siódemka”, dystans 7 km, start i meta SP nr. 10, trasa: nawierzchnia asfaltowa, drogi leśne i gruntowe.
Limit czasu 60 minut.
Bieg „I OstroBiec Półmaraton”, dystans 21 km, start i meta SP nr 10, trasa: niewielka ilość nawierzchni asfaltowej, drogi leśne i gruntowe.
Limit czasu 2:45 minut
5. Elektroniczny pomiaru czasu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

Bieg 7 km i 21 km:
1. W biegu 21 km mogą wziąć udział wszyscy powyżej 18 roku życia, a w biegu 7 km wszyscy powyżej 15 roku życia (nieletni za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).
2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
5. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
Biegi dla dzieci:
1. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wypełnienie zaświadczenia o braku przeciwskazań, musi być ono podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
2. W tym celu należy udać się do Biura Zawodów i dokonać zapisu małoletniego uczestnika na bieg
3. Dystanse będą dostosowane do wieku niepełnoletnich uczestników
4. Dopuszcza się asekurowanie w najmłodszej grupie wiekowej, w pozostałych bieg bez asekuracji osób dorosłych

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane elektronicznie przez stronę internetową http://ostrobiec.pl// do 3 października (włącznie), jak również w dniu biegu w biurze zawodów,
2. Limit uczestników w biegu „Leśna Siódemka” wynosi 100 osób. Bieg „I Ostrowiecki Półmaraton Leśny” – 200 osób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
4. Opłata startowa za udział w biegu „Leśna Siódemka” :
- 2. lipca- 31. sierpnia – 25 PLN
- 1. września- 30 września – 35 PLN
- 1 października – 3 października- 40PLN
- Płatność w dniu zawodów- 50 PLN
5. Opłata startowa za udział w biegu „ I Ostrowiecki Półmaraton Leśny” :
- 2. lipca- 31. sierpnia – 35 PLN
- 1. września- 30 września – 45 PLN
- 1. października – 3 października- 55PLN
- Płatność w dniu zawodów- 65PLN
Członkowie Stowarzyszenia OstroBiec przy zapisach na bieg „ Leśna Siódemka” otrzymują zniżkę 5 zł, przy zapisach na „I Ostrowiecki Półmaraton Leśny otrzymują zniżkę 10 zł od w/w kwot.
Dane do przelewu:
Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy "OstroBiec"
os. Rosochy 92/53
27-400 Ostrowiec Św.
Tytułem:
Opłata za bieg (….nazwa biegu…….imię i nazwisko…rok urodzenia…)
Konto bankowe:
72 8507 0004 2001 0006 3106 0001
Przy płatnościach elektronicznych liczy się data zaksięgowania na koncie
6. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
a) numer startowy,
b) chip do pomiaru czasu
c) pamiątkowy medal
d) upominki od sponsorów i partnerów imprezy.

VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim i będzie czynne w dniu zawodów od 7:30 do 9:30.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Bieg „Leśna Siódemka” i „ I Ostrowiecki Półmaraton Leśny”;
Puchary w kategoriach indywidualnych; OPEN oraz kategoriach wiekowych:
K1- 18-29 lat, M1- 18-29 lat,
K2 – 30-39 lat, M2- 30-39 lat,
K3- 40-49 lat, M3- 40-49 lat,
K4- 50 lat i więcej M4- 50 lat i więcej
Nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN, są wyłączeni z klasyfikacji wiekowej.
Warunkiem dekoracji w kategorii wiekowej jest obecność minimum 3 osób w danej kategorii. W przypadku mniejszej liczby osób zawodnicy zostaną sklasyfikowani w młodszej kategorii wiekowej.
Puchary dla Najliczniejszej Drużyny dla miejsc : 1, 2 i 3.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu „I OstroBiec Półmaraton”
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących biegu, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

2018 OstroBiec.pl